top of page

מה בין מבקשי המקלט ויציאת מצרים? / ליאור לקנר


ידעתם שהתורה מזהירה על היחס לגר 36 פעמים – יותר מכל מצווה ואיסור אחר. מדוע?

נושא היחס הראוי והמדיניות הנכונה כלפי מבקשי מקלט זרים החיים בקרבנו עלה לאחרונה ביתר שאת לכותרות בהקשר לכוונת הממשלה להעבירם למדינה שלישית באפריקה. חג פסח הינו הזדמנות הכיר מעט את הנושא ולעסוק בו מתוקף הערך המרכזי של חג פסח – היציאה מעבדות לחירות, מעם עבדים לעם בני חורין.

היחס לגר בתורה

ידעתם שהתורה מזהירה על היחס לגר 36 פעמים – יותר מכל מצווה ואיסור אחרים - המצווה על אהבת ה' ולא מצוות השבת, המילה, מאכלות אסורים, איסור שקר וגזילה, כל אלה מופיעות באופן מובהק פחות פעמים מן המצוות הקובעות את יחסנו לגר. מדוע? אז כמו היום, אנשים זרים שנאלצו לעזוב את עמם לחיות בקרבנו, השתייכו לשכבת החלשים והנזקקים בחברה, והתורה בקשה להגן עליהם ולמנוע את השפלתם או ניצולם. חוקי המקרא אוסרים לקפח את שכרו של הגֵר או לרמות אותו; מחייבים את בעלי הקרקע להעניק לגֵר מנוחה בשבת, לשתף אותו בשמחת החגים, להעניק לו מן היבול, וגם לדאוג לו למשפט צדק.

אבל איך זה קשור לחג פסח - "כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"

הדבר המעניין הוא שהנימוק לכל החובות האלו אינו נימוק מוסרי אוניברסלי אלא נימוק המבוסס על ההיסטוריה והניסיון של בני העם שהיו גרים במצרים וסבלו מעול השעבוד. התורה אף מרחיקה ואומרת שעלינו להבין את נפשו ולהזדהות עמו - "וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶש הַגֵּר כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם" (שמות כג ט')

ואיך זה קשור אלינו כיום?

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

מדוע חשוב שנראה עצמנו כאילו אנו יצאנו ממצרים? – כדי שנעשה מאמץ להזדהות עם תחושת הסבל וההשפלה של העבד, הזדהות שמטרתה גם הערכה מחודשת של החירות האישית והקבוצתית שלנו וגם הזדמנות לבירור האופן בו אנו כאנשים חופשים מתייחסים לחלשים יותר בחברה. מי הם אותם חלשים? גם היום- בין השאר – הגרים.

עלמה זוהר כותבת בשירה 'מצרים':

תמיד יש מלחמה באפריקה מזל שהיא רחוקה,

שלא רואים ולא שומעים אותה מכאן,

גם אני הלכתי פעם בנתיב הייסורים ממצרים לירושלים,

במדבר ימים רבים, בלי מים.

אל תאמר מה לי עם אלא, אנשים זרים

כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים.

בישראל היום חיים כ- 35,000 מבקשי מקלט מאפריקה (מבין מיליונים בעולם), אשר יצאו ממצרים לא בעבר הרחוק אלא בזמן הזה ממצבים שונים של של דיכוי, השפלה ואלימות וזכו לעת עתה למקלט חלקי בארץ. מבקשי המקלט החיים בקרבנו, עברו חוויות עבדות קשות ובערב פסח יש לנו הזדמנות לספר את סיפורם ולדעת אֶת נֶפֶש הַגֵּר.

חג שמח

לשמיעת השיר מצרים / עלמה זהר

bottom of page