top of page

80 שנה למרד גטו ורשה | יובל שפירא

...

ואת שקפצו ידיהם לאגרוף, האגרוף שחפן את הברזל, הברזל שהיה לנשק החזון, היאוש והמרד. והם ברי הלבב,

והם פקוחי העיניים, והם שהשליכו נפשם מנגד,