top of page

מלחמת העצמאות והתרבות היהודית, בימים ההם ובזמן הזה /יובל שפירא


"... לכן אני מאמין, כי דור של יהודים נפלאים יצמח מן האדמה. שוב יקומו המכבים! נחזור שוב על דבר הפתיחה: היהודים הרוצים, תהיה להם מדינתם. עלינו לחיות סוף סוף כבני חורין על אדמתנו אנו, ובמולדתנו שלנו למות בשלום."


כך כתב מתתיהו* הרצל, אבי המכבים הציוניים, בסוף חיבורו המונומנט