top of page

ל"ג בעומר / בין ישראל לעמים | אבשלום בן צבי

בל"ג בעומר נחגגת בציון המיוחס לקבר ר' שמעון בר יוחאי שבמירון הילולה לזכרו, שהיא בשנים האחרונות ההתכנסות העממית הגדולה ביותר במעגל השנה שלנו.