top of page

בין קנאות לגבורה - בימים ההם ובזמן הזה / בנימין יוגב-בוג'ה


בימים ההם: הקנאות, שראשיתה בלית ברירה, הביאה באחריתה אסונות נוראים. בזמן הזה: עלינו לדחות את דרך הקנאות ולמצוא נתיב לשלום